Regulamin

REGULAMIN PORTALU OCHRONA24.INFO

I. REGULAMIN

1. Portal Internetowy ochrona24.info działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego Ochrona24.info. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w Portalu Ochrona24.info, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego Ochrona24 Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Internetowego Ochrona24.info, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Portal ochrona24.info udostępniany jest Użytkownikom jest portalem informacyjnym, udostępnianym czytelnikom nieodpłatnie przez właściciela domeny ochrona24.info – Bartosza Grduszaka, kontakt email: b.grduszak@ochrona24.info lub redakcja@ochrona24.info

2. Użytkownicy za pośrednictwem Portalu Ochrona24.info, dzięki połączeniom do innych stron internetowych, mogą korzystać z serwisów i usług osób trzecich. W takim przypadku stosuje się regulaminy określone przez te osoby trzecie. Ochrona24.info nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikami a tymi osobami trzecimi, nie ponosi odpowiedzialności za te umowy ani nie odpowiada za usługi osób trzecich.

III. DEFINICJE

1. Portal Internetowy Ochrona24.info –  strona internetowa – Usługodawca – udostępniana za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością Bartosza Grduszak i dostępna pod adresem www.ochrona24.info lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują właścicielowi Portalu Ochrona24.info.

2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Ochrona24.info;

3. Partner – każdy podmiot współpracujący z Ochrona24.info na podstawie stosownej umowy;

4. Redaktor – osoba zajmująca się redagowaniem treści zamieszczanych na portalu Ochrona24.info;

5. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu Ochrona24.info, umożliwiające w szczególności:
a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Ochrona24.info, jej Redaktorów  i Partnerów;
b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych,
c) korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;

6. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

7. Portale współpracujące – strony www, profile w mediach społecznościowych, fora i grupy dyskusyjne i inne podmioty działające w sieci Internet, współpracujące z portalem Ochrona24.info.

IV.  ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU OCHRONA24.INFO

1. W ramach Portalu Ochrona24.info Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi przez Portal Ochrona24.info,
b) zamieszczać na portalu Ochrona24.info własne komentarze do prezentowanych tam treści,
c) korzystać z wyszukiwarki na stronie Ochrona24.inf,
d) korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych,
e) korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet.

2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu Ochrona24.info odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.

3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu Ochrona24.info dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Portalu Ochrona24.info w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Portalu Ochrona24.info.

4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.

5. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu Ochrona24.info jest bezpłatne.

6. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.7 poniżej.

7. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu Ochrona24.info treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy, Redaktorów i Partnerów. Treści reklamowe,
o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu Ochrona24.info i prezentowanych w nim Materiałów.

8. Portal Ochrona24.info zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Portalu.

9. Portal Ochrona24.info zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści w przypadku gdy dany Użytkownik w sposób wulgarny lub obraźliwy wypowiada się w teściach komentarzy do materiałów udostępnianych na portalu Ochrona24.info lub portalach z nim współpracujących lub o Redaktorach Portalu albo w inny sposób narusza przepisy prawa lub niniejszego regulaminu – w szczególności w zakresie praw i obowiązków Użytkownika.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Portal Ochrona24.info oraz Materiały w nim zawarte podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

2. Prawa do Materiałów, utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu Ochrona24.info przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu Ochrona24.info utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami.

3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Ochrona24.info Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu Ochrona24.info oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu Ochrona24.info  lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu Ochrona24.info lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

5. Portal Ochrona24.info wyraża zgodę na publiczne odtwarzanie treści w nim prezentowanych na potrzeby placówek dydaktycznych, szkół, uczelni i ośrodków szkoleniowych – jednakże jedynie z powołaniem się na źródło tych materiałów oraz autora.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU OCHRONA24.INFO

1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu Ochrona24.info Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu Ochrona24.info zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;
f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Portalu Ochrona24.info
h) nie zamieszczanie treści zawierających jakiekolwiek dane osobowe Użytkowników czy osób trzecich.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu Ochrona24.info treści o charakterze bezprawnym.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
a) sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Portalu Ochrona24.info  i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu Ochrona24.info przez Użytkownika;
c) szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu Ochrona24.info, za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika oraz za ich przydatność dla Użytkownika.

2. Użytkownik jest świadomy  zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła do określonych Usług.

3. Usługodawca:
a) dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Portalu odbywało się zgodnie z Regulaminem. Jednocześnie Usługodawca informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Portalu  w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci;
b) informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług, Portalu bądź wpływać na ich jakość;
c) zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom  dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu Ochrona24.info treści (Materiałów), w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści  prezentowanych w Portalu Ochrona24.info, w tym, w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu;
d) ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Portalu.

VIII. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU OCHRONA24.INFO

1. Dostęp i korzystanie z Portalu Ochrona24.info  możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. W celu pełnego wyświetlania treści Portalu Ochrona24.info niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Zalecane jest aby Użytkownik przed skorzystaniem z Usług Portalu Ochrona24.info  sprawdzał czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu Ochrona 24.info w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu Ochrona24.info. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności Ochrona24.info dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie Portalu.

X. DANE OSOBOWE

1. Korzystanie z Portalu Ochrona24.info nie wymaga od Użytkownika podawania swoich danych osobowych.

2. Zakazuje się użytkownikom podawania w komentarzach swoich danych osobowych oraz danych osobowych jakichkolwiek innych osób. Komentarze takie będą natychmiast usuwane z Portalu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Portalu Ochrona24.info jest prawo polskie.

2. Spory pomiędzy Portalem a podmiotami trzecimi mogą być zakończone polubownie i do takiego też zakończenia sporu będzie dążył Portal. Sprawa sporna z Użytkownikiem Portalu może być rozpatrywana przez sąd jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu przez niego problemu do właściciela Portalu i próbie pozasądowego rozwiązania sporu.

3. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Portal zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.

4. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom Portalu Ochrona24.info. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Portalu Ochrona24.info.

5. Po zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie Portalu po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

XII. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

Niniejszy Regulamin, w aktualnej wersji, w jest dostępny na stronie Portalu Ochrona24.info.

Ostatnio dodane