Policjanci z 25 letnim stażem służby będą mogli liczyć na comiesięczną nagrodę motywacyjną

Na przedemerytalną nagrodę motywacyjną nie będą mogli liczyć funkcjonariusze przeciwko którym wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne. Fot. Policja

Na przedemerytalną nagrodę motywacyjną nie będą mogli liczyć funkcjonariusze przeciwko którym wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne. Fot. Policja

Porozumienie zawarte w listopadzie ub.r. pomiędzy szefem MSWiA a związkami zawodowymi reprezentującymi mundurowych resortu spraw wewnętrznych i administracji może w przyszłości spowodować, że doświadczeni funkcjonariusze będą chcieli pozostać w służbie możliwie najdłużej. Jak bowiem wynika z treści porozumienia, funkcjonariusze, którzy nie odejdą na emeryturę, będą mogli liczyć na “nagrodę przedemerytalną”. Drogą nieoficjalną redakcja portalu OCHRONA24.info dotarła do projektu ustawy o Policji, z którego wynika, że wysokość nagrody będzie wynosiła 50 proc. hipotetycznej emerytury policjanta.

“Minister przygotuje rozwiązanie prawne dotyczące umożliwienia przyznania dodatkowych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy, którzy po nabyciu prawa do emerytury i posiadaniu co najmniej 25 lat służby, nadal pozostaną w służbie” – czytamy w Porozumieniu zawartym w dniu 8 listopada 2018 roku pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a związkami zawodowymi służb mundurowych podległych resortowi MSWiA.

MSWiA oficjalnie nie zdradza jeszcze konkretów, ale redakcja portalu OCHRONA24.info dotarła już do projektu ustawy o Policji. Projektowane przepisy wprowadzą dodatkowe świadczenia dla policjantów, którzy nabyli prawa emerytalne i chcieliby pozostać w służbie możliwie najdłużej.

Czytaj także:

Z projektu ustawy wynika, że policjantowi, niezależnie od wyróżnień oraz nagród motywacyjnych, może być przyznana przedemerytalna nagroda motywacyjna.

Przyznanie przedemerytalnej nagrody motywacyjnej uzależnione będzie od łacznego spełnienia pięciu warunków, którymi są:

 • osiągnięcie 25-letniego stażu służby w Policji, do którego zalicza się również okresy uznawane za równorzędne ze służbą w Policji, w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;
 • pełnienie służby w szczególnie trudnych warunkach lub wymagających znacznego nakładu pracy, zaangażowania i odpowiedzialności;
 • wzorowe wykonywanie obowiązków;
 • przejawianie szczególnej inicjatywy w służbie;
 • uzyskiwanie znaczących wyników w służbie.

Zgodnie z projektem, do którego dotarł portal OCHRONA24.info, przedemerytalną nagrodę motywacyjną dla funkcjonariusza będzie mógł przyznać:

 1. minister właściwy do spraw wewnętrznych Komendantowi Głównemu Policji i jego zastępcy, Komendantowi CBŚP i jego zastępcy, Komendantowi BSWP i jego zastępcy, Komendantowi-Rektorowi, Zastępcy Komendanta-Prorektora i kanclerzowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz dyrektorowi instytutu badawczego i jego zastępcy;
 2. Komendant Główny Policji – komendantowi wojewódzkiemu Policji i jego zastepcy, Komendantowi Stołecznemu Policji i jego zastępcy, komendantowi szkoły policyjnej i jego zastępcy, dowódcy BOA i jego zastępcy, policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku służbowym w Komendzie Głównej Policji w BOA oraz w istytucie badawczym lub pozostającemu w jego dyspozycji, z wyłączeniem dyrektora instytutu badawczego i jego zastępcy oraz z wyłączeniem swoich zastępców;
 3. Komendant CBŚP – policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku służbowym w CBŚP albo pozostającemu w jego dyspozycji, z wyłączeniem swoich zastępców;
 4. Komendant BSWP – policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku służbowym w BSWP albo pozostającemu w jego dyspozycji, z wyłączeniem swoich zastępców;
 5. komendant wojewódzki Policji, Komendant Stołeczny Policji – komendantowi powiatowemu, miejskiemu i rejonowemu Policji oraz ich zastępcom, komendantowi komisariatu Policji oraz jego zastępcom, policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku służbowym w komendzie wojewódzkiej Policji, Komendzie Stołecznej Policji, komendzie powiatowej, miejskiej albo rejonowej Policji, w komisariacie Policji, w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji, w komisariacie specjalistycznym Policji, w ośrodku szkolenia Policji lub pozostającemu w jego dyspozycji albo w dyspozycji komendanta powiatowego, miejskiego albo rejonowego Policji, z wyłaczeniem swoich zastępców;
 6. Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku służbowym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie albo pozostającemu w jego dyspozycji, z wyłączeniem Zastępcy Komendanta-Prorektora i kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
 7. komendant szkoły policyjnej – policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku służbowym w szkole policyjnej albo pozostającemu w jego dyspozycji, z wyłączeniem swoich zastępców.

Czytaj także:

Nagroda przedemerytalna będzie przyznawana przez przełożonego w formie rozkazu personalnego, z własnej inicjatywy lub na wniosek innego przełożonego policjanta. Spełnienie warunków niezbędnych do przyznania nagrody przedemerytalnej będzie wymagało udokumentowania w formie pisemnej. Natomiast odmowa przyznania przedemerytalnej nagrody motywacyjnej nie będzie wymagała wydania rozkazu personalnego.

Na wniosek przełożonego sporządzony nie wcześniej niż po udokumentowaniu spełnienia warunków  wymaganych do przyznania przedemerytalnej nagrody motywacyjnej, organ emerytalny obliczy wysokość hipotetycznej emerytury policjanta, stosując zasady dotyczące ustalania wysokości emerytury policyjnej, z tym, że nie będu tu miały zastosowania przepisy o podwyższeniu emerytury, do wysługi emerytalnej wliczać się będzie wyłącznie okresy pełnienia służby w Policji i okresy uznawane za równorzędne ze służbą w Policji, a podstawę wymiaru hipotetycznej emerytury policjanta określać siębędzie na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku.

Przedemerytalna nagroda motywacyjna będzie przyznawana w wysokości 50 proc. hipotetycznej emerytury policjanta.

Na przedemerytalną nagrodę motywacyjną nie będą mogli liczyć funkcjonariusze przeciwko którym wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, ukarani karą dyscyplinarną, przed jej zatarciem i skazani wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało warunkowo umorzone, przez okres roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Nagroda będzie przyznawana na okres spełniania przez policjanta warunków wymaganych do jej przyznania. Jeżeli natomiast policjant przestanie spełniać te warunki, lub wystąpią okoliczności “dyskwalifikujące” przyznanie nagrody, przełożony w formie rozkazu personalnego, stwierdzi ustanie wypłaty przedemerytalnej nagrody motywacyjnej.

Ponowne przyznanie nagrody będzie mogło nastapić po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia wydania rozkazu personalnego.

Jak zakłada projekt, przedemerytalna nagroda motywacyjna wypłacana będzie w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano rozkaz personalny o przyznaniu nagrody. Nagroda ta jednak nie będzie wypłacana za miesiąc kalendarzowy, w którym policjant nie wykonywałzadań służbowych przez okres dłuższy niż 14 dni w danym miesiącu. Do okresu tego nie wlicza się okresu korzystania z urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego oraz czasu wolnego od służby.

Prawo do wypłaty “przedemerytalnego dodatku” ustanie w miesiącu, w którym policjant przestanie spełniać warunki niezbędne do przyznania przedemerytalnej nagrody motywacyjnej lub z chwilą rozwiązania stosunku służbowego w związku ze zwolnieniem policjanta ze służby lub jego śmiercią. Nagroda za ten miesiąc nie będzie wypłacana.

Przedemerytalna nagroda motywacyjna będzie płatna z dołu w piętnastym dniu miesiąca następującego po miesiącu, za który nagroda ta będzie przysługiwała. Jeżeli piętnasty dzień miesiąca przypadnie w dniu wolnym, wówczas wypłata nagrody nastapi w najbliższym dniu roboczym.

Zgodnie z założeniami Porozumienia, rozwiązania prawne dotyczące dodatku dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, wejdą w życie nie później, aniżeli od 1 stycznia 2021 roku.

Czytaj również: Nauka o Policji. Gwarancja etatu oficerskiego najpóźniej miesiąc po ukończeniu studiów

6
Dodaj komentarz

avatar
4 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
asiaPiesMaroWelekolo Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Jaro
Gość
Jaro

Tylko że w marcu 2020r najwięcej policjantów odejdzie…….a potem to już ……

olo
Gość
olo

Podsumowując artykuł: nagrody będą przyznawane przydupasom na kierowniczych stanowiskach za wzorowe je..nie podwładnych. Trudno, żeby liniowy policjant 25 lat robił na ulicy i jeszcze nie miał postępowania. Nawet jeżeli któryś liniowy miał dostać tą kasę, to nie wystarczy, bo przecież panowie oficerowie mają “godziwe” emerytury więc 50% automatycznie zje cały budżet projektu

asia
Gość
asia

dokładnie tak,to bedzie kasa dla tzw. naczalstwa

Welek
Gość
Welek

A skąd wezmą funkcjonariuszy z 25-letnim stażem ? Przecież teraz jak ktoś ma 20 lat pracy (służby) – to DINOZAUR

Maro
Gość
Maro

To jest jakaś kpina…. Ciekawe czy związki się odniosą do tego.

Pies
Gość
Pies

to związki tego gniota forsują nie liniowi policjanci

Ostatnio dodane