Mundurowi oczyszczeni z zarzutów wrócą do służby. Sejm jednogłośny!

Mundurowi, którzy zostali oczyszczeni z zarzutów, będą mogli wrócić do służby. Fot. Policja

Mundurowi, którzy zostali oczyszczeni z zarzutów, będą mogli wrócić do służby. Fot. Policja

Sejm jednogłośnie opowiedział się za senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Przepisy pozwolą przywrócić do służby mundurowych zwolnionych dyscyplinarnie, którzy zostali oczyszczeni z zarzutów, a także wypłacić im zaległe pensje.

Nowelizacja ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw powoduje, że mundurowi zwolnieni dyscyplinarnie, którzy zostali oczyszczeni z zarzutów, będą mogli wrócić do służby oraz otrzymają zaległe pensje. Przepisy obejmują funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa oraz Straży Marszałkowskiej.

Ustawa jest propozycją Senatu, do którego trafiła petycja niesłusznie wydalonego z policji Krzysztofa K. z Wrocławia. Policjant został prawomocnie uniewinniony dopiero po 12 latach. Choć został oczyszczony z zarzutów, nie może liczyć nie tylko na rekompensatę utraconych zarobków, ale także na rehabilitację i powrót w szeregi policji. Podmiotem składającym Petycję do Senackiej Komisji w tej sprawie był również Zarząd Główny NSZZ Policjantów.

Czytaj także:

Zmiany wprowadzone do przepisów ustawy o Policji pozwolą na powrót do służby, z mocy prawa, policjanta zwolnionego ze służby, jeżeli w postępowaniu dyscyplinarnym, wznowionym ze względu na to, że prowadzone przeciwko niemu o ten sam czyn postępowanie karne (skarbowe) lub wykroczeniowe, zostało zakończone prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania z powodu niepopełnienia przestępstwa (skarbowego) albo wykroczenia (skarbowego) lub braku znamion czynu zabronionego, zapadło prawomocne orzeczenie uchylające dotychczasowe orzeczenie o wydaleniu ze służby i stwierdzające uniewinnienie ukaranego lub umorzenie postępowania dyscyplinarnego.

W dotychczas obowiązującej ustawie zawarto katalog przesłanek wznowienia postępowania dyscyplinarnego. Nowe przepisy uzupełniają ten katalog o kolejną podstawę wznowienia, która stanowi, że postępowanie dyscyplinarne można wznowić w przypadku, gdy prowadzone o ten sam czyn postępowanie karne, karne skarbowe lub w sprawach o wykroczenia zostało zakończone prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania z powodu niepopełnienia przestępstwa, przestępstwa skarbowego, wykroczenia lub wykroczenia skarbowego albo z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego.

Zmianie ulegnie również 5-letni termin ograniczający prawo wniesienia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego. Będzie je można wznowić w każdej sprawie w okresie 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego. Jednocześnie w ustawie zostanie zapisany wyjątek stanowiący, że sprawę o wznowienie postępowania dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem o wydaleniu ze służby, będzie można wznowić w każdym czasie. Takie rozwiązanie – według projektodawców – nie powinno skutkować nadmierną ilością wnoszonych wniosków o wznowienie, natomiast zagwarantuje policjantom możliwość dochodzenia sprawiedliwości i rehabilitacji, nawet po wielu latach, w najpoważniejszych sprawach, rzutujących na życie osobiste i zawodowe funkcjonariusza.

Czytaj również: Służba Więzienna wciąż bez podwyżek. Strażnicy mówią o “drugiej fali gadziej grypy”

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Ostatnio dodane