Zatrudnienie w Straży Granicznej może otrzymać osoba, która posiada wyłącznie obywatelstwo polskie oraz która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Jeśli spełnione zostaną te dwa warunki, po kontakcie z odpowiednią jednostką terytorialną SG możliwe jest przystąpienie do rekrutacji składającej się z dwóch etapów.

Etap 1

Dotyczy głównie weryfikacji tożsamości kandydata. Konieczne będzie zatem osobiste złożenie pisemnego podania o przyjęcie do służby do wybranej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej. Do listu należy dołączyć takie dokumenty jak:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Granicznej),
 • dwie aktualne, kolorowe fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
 • kserokopie aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby – tylko w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,
 • kserokopie odpisów skróconego aktu urodzenia kandydata/ki oraz skróconego aktu małżeństwa (o ile dotyczy to kandydata/ki),
 • kserokopia paszportu, o ile kandydat/ka go posiada.

Ponadto kandydat składając podanie winien przedłożyć do wglądu oryginały wyżej wymienionych dokumentów, posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych i zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych (dotyczy tylko osób posiadających już takie dokumenty) oraz akt mianowania na ostatni stopień wraz z podstawą prawną (dotyczy tylko osób pełniących służbę w innych formacjach).

Oryginały wyżej wymienionych dokumentów należy przedłożyć podczas rozmowy informacyjnej, w trakcie której przedstawiciel komórki kadrowej poinformuje kandydata o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz dokona wstępnego sprawdzenia poprawności wypełnienia kwestionariusza osobowego i kompletności przedkładanych dokumentów.

Czytaj także:

Etap 2

W trakcie drugiego etapu następuje złożenie przez kandydata egzaminu w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Składa się on z następujących części:

 • testu pisemnego z zakresu wiedzy ogólnej,
 • testu pisemnego ze znajomości wybranego języka obcego (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego lub ukraińskiego),
 • testu sprawności fizycznej,
 • rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe wytyczne poszczególnych części egzaminów oraz przykładowe testy dostępne są na stronie www.strazgraniczna.pl.

Po przyjęciu do służby, nowy funkcjonariusz SG jest kierowany na 3,5 miesięczne szkolenie podstawowe w jednym z ośrodków szkoleń Straży Granicznej, a potem miesięczną praktykę w macierzystej jednostce. Na koniec odbywa się 3,5 miesięczne szkolenie podoficerskie. Kursant ma zapewnione wyżywienie, pobyt w jednym z ośrodków szkolenia oraz podstawowe wynagrodzenie w wysokości 2400 złotych netto. Po ukończeniu szkolenia uposażenie wzrasta do około 3250 złotych netto.

Szanse na przyjęcie w szeregi funkcjonariuszy ma każdy, kto pomyślnie przejdzie procedurę kwalifikacyjną.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
 • która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z Ośrodków Szkolenia SG.

Czytaj także:

Podwyżki, płatne nadgodziny i emerytura po 25 latach

8 listopada 2018 roku minister Joachim Brudziński i przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych podległych MSWiA podpisali porozumienie. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb otrzymali podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r.

MSWiA zobowiązało się również do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę, a to znaczy, że prawa emerytalne policjant nabędzie po 25 latach służby. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

Czytaj również: Nowoczesny sprzęt wart 3 mln złotych trafił do Straży Granicznej w porcie lotniczym Kraków-Balice