Święto Służby Więziennej. Podstawowe zadania, uprawnienia, praca i podwyżki

8 luty - Święto Służby Więziennej. Fot. SW

8 luty - Święto Służby Więziennej. Fot. SW

Każdego dnia obcują z agresywnymi ludźmi, ryzykują swoje zdrowie, a każdy błąd może ich drogo kosztować. 8 lutego Służba Więzienna ma swoje święto. To data upamiętniająca ogłoszenie dekretu Józefa Piłsudskiego z 1919 roku, który dał początek więziennictwu w odrodzonej Polsce.

8 lutego 1919 r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Był to pierwszy akt regulujący organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu niepodległości. Data ta, na mocy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, została ustanowiona jako Święto Służby Więziennej.

Pracownicy Służby Więziennej stanowią drugą po Policji największą uzbrojoną i umundurowaną formację w Polsce.

Na dzień 31 grudnia 2018 r., w Służbie Więziennej zatrudnionych było 29.288 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, z czego 27.286 to funkcjonariusze, a 2002 to pracownicy cywilni. 22,7 proc. ogółu zatrudnionych osób stanowią kobiety.

Funkcjonariusze SW to jedna z najlepiej wykształconych służb mundurowych – ponad 60 proc. ma wykształcenie wyższe.

Podstawowe zadania Służby Więziennej

Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy m.in. ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych. Funkcjonariusze odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Formacja ma również charakter “wychowawczy”. Prowadzi działania penitencjarne i resocjalizacyjne wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych.

SW zapewnia humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności oraz przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej.

Uprawnienia funkcjonariuszy

Ustawa o Służbie Więziennej wyposaża funkcjonariuszy w odpowiednie środki mające pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz egzekwowaniu dyscypliny w jednostkach organizacyjnych.

W uzasadnionych przypadkach funkcjonariusze mają prawo użyć, zarówno do osób pozbawionych wolności, jak i innych osób, środków przymusu bezpośredniego, a gdy te okażą się niewystarczające lub ich użycie ze względu na okoliczności danego zdarzenia nie jest możliwe, funkcjonariusz ma prawo użycia broni palnej lub psa służbowego.

Praca i kariera w Służbie Więziennej

Zgodnie z ustawą o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r., w Służbie Więziennej może pełnić osoba:

  1. posiadająca obywatelstwo polskie;
  2. posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
  3. korzystająca z pełni praw publicznych;
  4. która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
  5. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
  6. dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
  7. posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
  8. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Proces doboru do służby ma na celu potwierdzić, czy kandydat spełnia wymienione wymogi oraz wyłonienie najlepszych spośród kandydatów, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne i posiadają określone preferencje.

Kariera w służbie uzależniona jest od wykształcenia. Na stanowiskach podoficerskich wymagane jest minimum średnie, od korpusu chorążych wymaga się posiadania tytułu zawodowego licencjata lub równorzędnego, a od korpusu oficerskiego wymaga się posiadania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

Czytaj też:

Oddziałowi w Służbie Więziennej. Jak wygląda ich codzienna praca?

Z dniem 1 stycznia 2019 roku działalność rozpoczęła Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki, która będzie kształcić kadry Służby Więziennej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Wcześniej formacja była jedną z nielicznych służb mundurowych w Polsce, która nie posiadały własnej akademii.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki dziś swoją siedzibę ma w Warszawie przy ulicy Wiśniowej 50. W przyszłości jednak ma powstać nowy kampus Uczelni, który będzie się mieścił na warszawskiej Białołęce – na terenach pozostających w dyspozycji Służby Więziennej.

Już wkrótce funkcjonariusze i pracownicy więziennictwa, podobnie jak inne formacje mundurowe, będą mogli brać udział w misjach poza granicami kraju. W ubiegłym roku Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej, który ureguluje kwestie udziału funkcjonariuszy i pracowników formacji w kontyngentach, w tym w misjach. Dotychczas Służba Więzienna, jako jedyna służba mundurowa, nie posiadała takich przepisów.

Czytaj więcej:

Strażnicy więzienni będą mogli jeździć na misje poza granicami państwa. Jest projekt ustawy

Ogłoszenia o pracę w Służbie Więziennej można znaleźć w zakładce “Rekrutacja” na oficjalnej stronie Służby, tj. www.sw.gov.pl/praca-oferty-szukaj.

Porozumienie ws. podwyżek w SW

W listopadzie ub.r. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, wiceminister Patryk Jaki i przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną.

Czytaj więcej:

Jest porozumienie Służby Więziennej z Ministerstwem Sprawiedliwości

W ramach porozumienia strony ustaliły m.in., że funkcjonariusze od dnia 1 stycznia 2019 r. otrzymają podwyżkę uposażeń w przeciętnej miesięcznej wysokości 655 zł brutto (powyższa kwota zawiera kwotę podwyżki wynikającej z ustawy modernizacyjnej z przeznaczeniem na wzrost uposażenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat i nagrodę roczną) oraz kolejną podwyżkę od dnia 1 stycznia 2020 r. w przeciętnej miesięcznej wysokości nie mniejszej niż 500 zł brutto (wraz z nagrodą roczną). W przypadku pracowników potwierdzono podwyżkę wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2019 r., wynikającą z ustawy modernizacyjnej, w przeciętnej wysokości 300 zł oraz uzgodniono dodatkową podwyżkę, nie później niż od dnia 1 lipca 2019 r., w przeciętnej wysokości 250 zł miesięcznie i kolejną podwyżkę od dnia 1 stycznia 2020 r. w kwocie 400 zł miesięcznie.

Nadto, zgodnie z porozumieniem, Minister Sprawiedliwości zobowiązał się do opracowania i przedstawienia, w porozumieniu z właściwymi Ministrami, projektu nowelizacji ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, przewidującej usunięcie w art. 18b ust. 1 warunku ukończenia 55 roku życia uprawniającego do nabycia emerytury mundurowej – w terminie umożliwiającym wejście w życie zmian od dnia 1 lipca 2019 r.

Ponadto ustalono, że Minister przygotuje projekt nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej wprowadzający od dnia 1 lipca 2019 r. odpłatność w wysokości 100% stawki godzinowej wynagrodzenia za czas służby funkcjonariusza przekraczający normy ustawowe, a także przedstawi rozwiązanie prawne dotyczące umożliwienia przyznania dodatkowych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy, którzy po nabyciu prawa do emerytury i posiadaniu co najmniej 25 lat służby, nadal pozostaną w służbie.

Czytaj również: Patryk Jaki: „W pełni rozumiem potrzeby więziennictwa”

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Ostatnio dodane